Eco-Conseil Entreprise

ondernemen

All of the posts under the "ondernemen" category.

Verzekeraars investeren in duurzame economie

In het kader van het ‘Federaal Actieplan Maatschappeiljk Verantwoord Ondernemen (MVO)’ waarin concrete plannen zijn opgenomen aangaande het stimuleren, faciliteren en bevorderen van de kwaliteit van duurzaam ondernemerschap. Hiertoe zijn er ten zijde van de overheid maatregelen getroffen om het bedrijfsleven te ondersteunen om op duurzame wijze het economisch stelsel te transformeren. Duurzame economie beslaat het geheel van het op maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen met inachtneming van economische, ecologische en sociale aspecten. Ook de verzekeringsmaatschappijen hebben zich hieraan gecommitteerd waaronder Ethias, Belfius en de P&G Groep. De verzekeringsmaatschappijen gaan zelfs een stapje verder. Binnen de Euresa, het economisch samenwerkingsverband van Europese verzekeraars uit de sociale economie, hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling het charter ‘Towards Sustainable Development’ ondertekend in 2009. Het komt er hier op neer dat zij met de ondertekening te kennen geven zich te engageren om in al hun activiteiten de doelstellingen van sociale gelijkheid, respect voor het milieu en economische stabiliteit te verenigen.

De vraag is hoe de verzekeringmaatschappijen invulling geven aan hetgeen hierboven is aangehaald. De verzekeringsmaatschappijen hebben hiertoe hun beleidsstrategie omgebogen. Verzekeraars investeren tegenwoordig in tal van bedrijven, overheden en zelfs particulieren. Op deze manier leveren zij hun bijdrage op het gebied van de sociale economie onder andere in educatieve projecten, het continue verbeteringen van de Human Resources en het aangaan van klimatologische uitdagingen.

Met de gelden die zijn opgebracht door de geïnde premies kunnen de verzekeraars hun financierings- en beleggingsbeleid verduurzamen. Er gaat een selectieprocedure vooraf aleer de verzekeraar komt tot het kiezen van een investeringsproject. Hiertoe wordt er allereerst gekeken naar projecten of ondernemingen die in hun sector het best omgaan met sociale, ecologische en bestuurskundige uitdagingen en die rekening houden met de belangen van alle partijen die bij hun economische activiteit betrokken zijn. Afhankelijk van de sector zullen de duurzaamheidscriteria van elkaar verschillen. In de chemie, bijvoorbeeld, ligt de focus meer op veiligheid. De olie-industrie besteedt vooral aandacht aan de impact op het milieu. En de farmaceutische bedrijven hechten hoofdzakelijk belang aan hun testmethodes en de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen.

Binnen hun bedrijfsvoering hebben de verzekeraars met betrekking tot het op maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen de volgende acties ondernomen:

 1. Engagement in educatieve projecten waarbij de nadruk valt op onderzoek en onderwijs voor wat betreft duurzame ontwikkeling op het gebied van sociaal economische vraagstukken;
 2. Verbeterde Human Resource naar de medewerkers toe met name het bevorderen van de motivatie en betrokkenheid van de werknemers, opleidingsmogelijkheden, loopbaanontwikkeling etc….;
 3. ‘Zero-tolerance’ als het komt op het naleven van de risico- en veiligheidsvoorschriften;
 4. Integratie van een ecologisch strategie uitgaande van een verminderde water-, energie- en papierverbruik, recyclage in al zijn vormen, vermindering van CO2 uitstoot m.n. wagenpark, energieverbruik, uitrusting kantoorgebouwen, airconditioning, mobiliteit van het personeel door het bevorderen van het openbaar vervoer of bedrijfsfietsen, ondersteuning en promotie van milieu-initiatieven en een aangepaste inkoopbeleid.

Voorts hebben de verzekeraar het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen eveneens in productenaanbod weten te incorporeren. Hiermede willen zij bewerkstelligen dat ook hun cliënten verantwoordelijk gedrag vertonen en als beloning hiervoor voordeeltarieven geïntroduceerd bij het afsluiten van een verzekering. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Autoverzekering indien u minder dan 10.000 km rijdt per jaar
 2. Specifiek tarief indien u rijdt in een groene auto
 3. Verantwoordelijk rijgedrag wordt beloond met een premiekorting
 4. Voordeeltarief voor de jonge bestuurder
 5. Kortingen op de woonverzekering voor ecologische installaties waaronder zonneboilers en fotovoltaische panelen

Duurzame banken

Op het financieel economisch vlak doet zich de laatste trend voor: duurzaam ondernemerschap oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. De druk hiertoe vindt zijn oorsprong op internationaal niveau en wel in de “vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Het komt er hier op neer dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het effect dat ze op de samenleving hebben. Zelfs de banken komen hier niet onderuit. In dit kader spreken we van duurzaam bankieren. Dit houdt in dat banken in hun traditioneel aanbod van financiele producten en diensten expliciet aandacht hebben voor het milieu en de sociale gevolgen van investeringen afkomstig van leningen. Op lang termijn zullen de banken hier alleen maar profijt uit weten te halen, aangezien er lange termijn relaties zullen ontstaan als gevolg van het vertrouwen van hun klanten. Voorts zal dit fenomeen zorgdragen voor de ontwikkeling van de gemeenschap.

Duurzaam bankieren begint bij de vraag wat er met je geld gebeurd dat je op je bankrekening hebt staan. Alvorens deze vraag te beantwoorden is het goed om in te gaan op de beschikbare producten en diensten die banken aanbieden, welke onder te verdelen zijn in 2 categorieen te weten:

 1. Duurzame initiatieven waaronder sparen, directe investeringen, indirecte investeringen en rentevrij lenen;
 2. Op de beurs waaronder beleggen met duurzaamheidscriteria, verzekeren en pensioenen.

Door te werken met de banktegoeden van hun klanten kunnen de banken hun producten c.q. diensten aanbieden. In het verleden is het vaak voorgekomen dat banken investeerden in wapens of zwaar vervuilende bedrijven en zelfs militaire regimes hebben ondersteund. Tegenwoordig schenken banken, naast winstmogelijkheid, steeds meer aandacht aan financiële overeenkomsten en investeringen aangaande controversiële bedrijfsvoering of economische activiteiten dan wel uitsluiten. Banken kiezen in deze steeds meer ervoor om hun producten- c.q. dienstenaanbod ten voordele van een positieve sociale, ecologische en culturele veranderingen aan te wenden. Zo zijn zij al gauw geneigd om bedrijven, organisaties en projecten te financieren die een toegevoegde waarde leveren op sociaal, milieu en cultureel gebied.

In hun beleidsstrategie aangaande investerings- en kredietverstrekking hanteren zij een ‘zero-tolerance’ principe voor zover het betreft de volgende activiteiten:

 • ernstige of systematische schending van fundamentele mensen- en/of arbeidsrechten (kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid, belemmering van vakbondsvrijheid, …).
 • corruptie (fraude, omkoping, witwassen,…) of grove inbreuken op het vlak van corporate governance;
 • land-grabbing (= het opkopen van grote arealen landbouwgrond in het Zuiden door grote internationale investeerders).

Eveneens zullen er geen kredieten worden verstrekt voor investeringen die gelinieerd zijn aan de productie van wapens of militair apparatuur, de productie van tabakswaren, het organiseren en exploiteren van kansspelen, de productie van niet-medische producten waarvoor dieren als proefkonijnen worden ingezet, de productie en distributie van pornografisch materiaal.

Ook u als klant kunt een bijdragen leveren om het duurzaam bankieren te bevorderen. In dit opzicht bieden de banken u de mogelijkheid tot duurzaam sparen. Het gaat er hierbij om dat uw spaartegoeden bij de bank zullen worden ingezet om activiteiten of sectoren te financieren waar u bedenkingen of morele bezwaren bij hebt: in milieuvervuilende bedrijven, in bedrijven die een loopje nemen met elementaire arbeidsrechten, misschien zelfs in de wapenindustrie…

Uw geld wordt op een transparante en sociaal-ethisch manier herbelegt bijvoorbeeld middels microfinanciering in de sociale economie, in gezondheidszorg, onderwijs of sociale woningbouw.

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is niets anders dan ondernemen op zodanige wijze dat er rekenschap wordt gehouden met het milieu en sociaal-ethische normen in afstemming met de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming. Men spreekt ook wel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hiertoe dient de onderneming in de uitvoering van haar activiteiten zich bewust te zijn van de toegevoegde waarde ten bate van de samenleving, waarbij zij steeds weer op zoek gaat het vinden van een balans tussen transparantie van beleid en verantwoording naar de zowel de maatschappij als haar belanghebbenden.

Niet alleen maakt duurzaam ondernemen bedrijven weerbaarder in de huidige context van globalisering en drang naar innovatie, maar bedrijven worden eveneens aangezet om na te denken over hun producten, processen en personeelsbeleid. Dit geeft hen een stimulans om nieuwe oplossingen te vinden die een positieve impact kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij. Het bovenstaande in acht genomen hebben de Belgische kamers van koophandel duurzame ontwikkeling hoog op hun agenda staan. Op 1 december 2009 hebben alle Belgische kamers van koophandel een Charter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondertekend. Met de ondertekening van de charter hebben de kamers blijk gegeven dat zij in hun strategie en werking zullen committeren op zes 6 niveaus:

 1. in hun activiteiten, en dit op een structurele en zichtbare wijze;
 2. door het betrekken van hun medewerkers en hun raad van bestuur;
 3. door een regelmatige communicatie;
 4. door begeleiding van bedrijven door middel van leertrajecten en andere instrumenten;
 5. door expliciete dialoog met de stakeholders;
 6. door onderlinge ervaringsuitwisseling.

Voorts is er een samenwerking tussen de Belgische kamers met  andere private en publieke MVO-actoren om via alle mogelijke kanalen, zowel op Belgisch als op Europees niveau, het belang van duurzaamheid en MVO uit te dragen.

In de verdere verwezenlijking van hun doel hebben de kamers specifieke instrumenten aangereikt aan bedrijven met het doel deze te stimuleren en te begeleiden om duurzaam te ondernemen. Zo is Quadrant, een MVO-actieplan op maat voor elke onderneming ontworpen. Dit is een leertraject waarbij de  methodologie van lerende netwerken uit Plato op maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt toegepast. Gedurende één jaar komen een 100-tal bedrijfsleiders van KMO’s in heel België maandelijks in kleinere groepen samen om te leren over en te werken rond MVO. Tijdens dit leertraject wordt de nadruk erop gelegd dat gelegd dat elk bedrijf kijkt naar de maatschappelijke impacten van haar kernactiviteiten en zoekt naar oplossingen die een positief effect kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij, resulterend in een actieplan dat wordt besproken met de andere collega-bedrijfsleiders die deelnemen aan het lerend netwerk. Op deze manier verrijken de organisaties die bedrijven begeleiden rond MVO elkaar via ervaringsuitwisseling.

Het in acht nemen van de ambitieuze milieudoelstellingen van Europa om tegen eind 2020 het energieverbruik met 20% te verminderen in vergelijking met 1990, dwingt ons ertoe energie besparende maatregelen te treffen. Vele bedrijven hebben dit reeds weten te incorporeren in hun bedrijfsvoering middels het opstellen van een energiebesparingsplan. Het laten uitvoeren van een audit zal al gauw uitkomst bieden ten aanzien van door te voeren besparingen en de terug verdien periode. Op basis hiervan kan het bedrijf haar prioriteiten kunnen vaststellen en een actieplan opzetten.

Subsidie voor duurzaam ondernemen

Wat is duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niets anders dan dat ondernemingen in hun bedrijfsvoering rekening houden met het milieu en sociaal-ethische normen. Ondernemingen maken immers deel uit van onze maatschappij en moeten als zodanig verantwoordelijkheid aanvaarden en nemen. In dit context betreft het een continue verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen. Hierbij dient men de zogenaamde drie “P’s”: “people, profit, planet”, niet uit het oog te verliezen. Bovendien gaan deze ondernemingen hierover in dialoog met hun werknemers, hun aandeelhouders, hun leveranciers, hun klanten en consumenten, de buren, de overheid en andere belanghebbenden, ook wel de ‘stakeholders’ genoemd.

De federale overheid heeft in het kader het “referentiekader MVO” geïntroduceerd inhoudende een gemeenschappelijk kader aan overheden, ondernemingen en stakeholders. Dit referentiekader geeft een algemene definitie van MVO en geeft bijkomend de algemene kenmerken ervan weer. Uit voornoemd referentiekader is het “federaal actieplan MVO” voortgevloeid omvattende concrete plannen om MVO in België te stimuleren, te faciliteren en de kwaliteit ervan te bevorderen. De overheid heeft tal van subsidiemaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen ter verwezenlijking van een duurzame transformatie van het Economisch stelsel.

Allereerst kan elke ondernemer in aanmerking komen voor een subsidie vallen onder de noemer ‘investeringsaftrek’. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen wordt afgetrokken van de belastbare winst. De ondernemingen die bepaalde investeringen plegen ten aanzien van energiebesparingen en het milieu kunnen in aanmerking komen voor verhoogde aftrekken. Hiertoe worden de volgende activiteiten gerekend:

 • Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen negatief effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu beogen te minimaliseren.
 • Investeringen met betrekking tot productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen geven recht op een aftrek van 3%.
 • Investeringsaftrek van 13.5% specifiek voor horeca-inrichtingen die investeren in een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem in een rookkamer.
 • Bepaalde kosten gedaan of gedragen voor de inrichting van gemeenschappelijk vervoer en/of voor de aanmoediging van woon-werkverplaatsingen met de fiets zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar sinds 1 januari 2009.

Naast de voornoemde subsidies zijn er van overheidswege nog tal van andere subsidies waarvoor ondernemingen in aanmerking kunnen komen in het kader van duurzaam ondernemen. Niet alleen de federale overheid maar ook provincies en zelfs de Europese Unie stelt dergelijke subsidies beschikbaar.

Vanuit de zijde van de Vlaamse overheid zijn er diverse subsidies beschikbaar voor ondernemingen die duurzaam ondernemen. Zo kunnen ondernemingen een beroep doen op de (strategische) ecologiepremie om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren, waarbij het Agentschap Ondernemen een deel van de extra investeringskosten voor haar rekening neemt. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds geeft financiele steun aan land- en tuinbouwers die investeren in een aangepaste bedrijfsstructuur. Kosten die elektriciteitsleveranciers betalen voor de aankoop van emissierechten (directe emissiekosten) en doorrekenen in de prijs naar de afnemers (indirecte emissiekosten) wordt eveneens gecompenseerd.

Gelet op de Kmo’s kunnen zij voor het bedrijfsmatig sorteren van verpakkingsafval met het oog op recyclage terecht bij VAL-I-PAC voor een financiële vergoeding. Voor de ontwikkeling en het gebruiken van nieuwe milieu- en energietechnologieen kan men terecht bij het onderzoekscentrum VITO voor een goedkope (gesubsidieerde) manier om milieu- of energietechnologieën te evalueren. Zelfs bedrijfsvoertuigen die voorzien zijn van een half-open roetfilter op een oudere dieselwagen of diesel bestelwagen kan men een subsidie tot € 600 bekomen. Zelfs de provincies Antwerpen en Vlaanderen kennen een subsidie toe aan ondernemingen die samenwerkingsverbanden aangaan in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’. Het zogeheten pendelfonds subsidieert projecten die het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer helpen verminderen. Ondernemingen kunnen bij de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij terecht betreffende ‘cofinanciering’ in het kader van sanering van ernstige historische verontreiniging.

Ten aanzien van grensoverschrijdende projecten biedt het Marco Polo II uitkomst. Het betreft hier met name het bevorderen van transporten via korte zeevaart, binnenvaart en binnenvaart, waardoor het aantal verkeersopstoppingen kan worden verminderd. Tenslotte wil de Europese Unie met haar LIFE+ -programma bijdragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Gemeenschap.

get_footer() ?>