Eco-Conseil Entreprise

renoveren

All of the posts under the "renoveren" category.

Duurzame kredietverlening

Tegenwoordig draait het in de wereld om duurzaamheid. De World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties geeft de volgende definitie in haar rapport “Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Het komt er hierop neer dat wij onze leefwijze moeten africhten op maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken mede in acht genomen de drie P’s (People, Profit en Planet). Ook de financiele instellingen waaronder de banken en de verzekeringsmaatschappijen zij in de ban van duurzame ontwikkeling en bieden daartoe duurzame financiele producten aan. Duurzame financiële producten (spaarproducten, beleggingsproducten, kredieten) zorgen ervoor dat met dit geld enkel duurzame activiteiten van particulieren, bedrijven of overheden worden financieel ondersteund. De term kan betrekking hebben op verschillende manieren van sparen, beleggen of kredietverlening te weten:

  • het duurzaam sparen bij een kredietinstelling, die de gelden gebruikt om leningen te verlenen aan duurzame bedrijven of voor duurzame projecten
  • het duurzaam beleggen in effecten uitgegeven door ondernemingen en landen waarbij de beheerder van het beleggingsfonds belegt in aandelen of obligaties van duurzame bedrijven of overheden.
  • het verlenen van kredieten aan particulieren, ondernemingen en overheden voor de realisatie van projecten. Bijvoorbeeld: via het verlenen van een duurzame lening aan particulieren, bedrijven en overheden worden duurzame projecten mogelijk gemaakt.

Ten aanzien van de duurzame kredieten is er reeds aan het eind van 2008 een aanvang gemaakt waarbij de regering het systeem van de groene kredieten invoerde. Hierbij voorzag de overheid in een intrestbonificatie van 1,5% op een groen krediet. Belgische consumenten konden tegen een voordelig tarief energiebesparende investeringen uitvoeren zoals de installatie van zonnepanelen, dakisolatie, dubbele beglazing, enz. In 2012 werd dit regeringsmaatregel stopgezet. Echter bieden de meeste banken nog steeds groene leningen aan tegen een verbeterd tarief, al dan niet deels met overheidssubsidie, waarbij ecologisch duurzame initiatieven worden gestimuleerd. Hiertoe kunnen worden gerekend leningen voor de aankoop van milieuvriendelijke wagens, bouw- of renovatiekredieten voor ecologische woningen, kredieten voor bouw van windmolens, enz…

Voorts zijn er ook nog de volksleningen. Bij deze kredietvorm wordt spaargeld gekoppeld aan kredieten met lange looptijden die een bepaalde maatschappelijke meerwaarde hebben zoals ziekenhuizen, bibliotheken, ecologische projecten, infrastructuurprojecten …. Een ander type maatschappelijk verantwoord krediet is het microkrediet. Personen die een onderneming wensen op te starten en die moeilijkheden hebben om via de normale kanalen een krediet te bekomen kunnen hier terecht. Naast financiële ondersteuning leveren instellingen voor microfinanciering ook opleidingen en advies aan beginnende ondernemers.

Wij kunnen ervan uit gaan dat de duurzaamheid van een financieel product gegarandeerd is, aangezien financiële producten zeer sterk worden gereguleerd. Twee toezichthouders, de Nationale Bank van België (NBB) en/of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) moeten hun goedkeuring geven alvorens een product te koop mag worden aangeboden. Ook de informatie en publiciteit aan potentiële klanten is gereglementeerd en wordt gecontroleerd. Daarnaast is er minstens één keer per jaar een financiële rapportering. Deze wordt nagekeken door een onafhankelijke revisor. Eveneens vindt er een externe controle plaats, specifiek voor het duurzaam karakter van een product, waarbij een onafhankelijke partij nakijkt of de door de aanbieder opgezette uitsluitingsregels en selectieprocedures correct worden toegepast, en of de verstrekte informatie betrouwbaarheid is.

Duurzaam doordacht renoveren

Volgens de statistieken van 2005 staat het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor renovaties bijna even hoog voor nieuwbouwwoningen. Het betreft hier slecht de renovatiewerken die zijn uitgevoerd door bouwprofessionelen. De hoogte van de toenemende trend voor renovatiewerken is met name toe te schrijven aan de volgende factoren:

  • bouwgronden worden schaars
  • er zijn veel leegstaande gebouwen
  • er worden verschillende maatregelen getroffen om wonen in verstedelijkte gebieden aantrekkelijker te maken
  • de inspanningen en de kosten kunnen gespreid worden over meerdere jaren, terwijl het gebouw in gebruik kan blijven.

Renovatie op zich is een duurzame bouwactiviteit vanwege het gegeven dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande constructies. Mede hierdoor wordt de hoeveelheid aan afval beperkt en worden er minder nieuwe materialen aangewend. Voorts gaat de renovatie van de gebouwschil (dak, muren, ramen) gepaard met een verbetering van de bestaande thermische isolatie zodat de energiebehoefte daalt en de onderhoudsfrequentie afneemt. Het vernieuwen van de installaties brengt mogelijk met zich mee dat het energieverbruik enigszins wordt beperkt. Er kunnen eveneens aanpassingen worden gedaan ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid van de bewoners en leefbaarheid van het gebouw. Het betreft hier verbeteringen aangaande thermisch comfort, akoestiek, daglicht, de bestrijding van schimmels en ongedierte en een fundamentele aanpak van vochtproblemen. Ten behoeve van personen met functionele beperkingen en ouderen kan door middel van een renovatie de woning worden aangepast aan hun behoeften. In verstedelijkte en verloederde buurten kan de renovatie van gebouwen leiden tot toename van het veiligheidsgevoel en een betere conservering van het culturele erfgoed.

Het verdient aanbeveling dat er voor aanvang van een dergelijke renovatie een gedegen vooronderzoek plaatsvindt door een deskundige. Het betreft hierbij niet alleen het kunnen beoordelen van een correcte toepassing van materialen, aangezien het risico bestaat dat de stabiliteit van de constructie in het gedrang kan komen. Met de bevindingen in het onderzoeksrapport zak nu een aanvang worden gemaakt met de renovatiewerkzaamheden. Let er wel op dat duidelijk is komen vast te staan wat de huidige situatie is, wat de haalbaarheid is van het project, hoe het werkschema in elkaar zit en tenslotte wat de gewenste resultaten zijn. Indien aan deze vier vraagstukken wordt voldaan kan men een optimaal en onderhoudsvriendelijk renovatieresultaat realiseren met een minimaal gebruik van financiële middelen, materialen en tijd.

Het is evenwel zaak dat u zich ervan bewust bent dat renovatieprojecten gemoeid gaat met de nodige kinderziektes. Onvoorziene situaties kunnen zich altijd voordoen.Te denken valt aan een slecht geplaatste isolatie in een oud gebouw met als gevolg inwendige of oppervlaktecondensatie. Dit komt doordat men bij de renovatie van een 
bestaande constructie geen rekenschap houdt met een aantal typische kenmerken en problemen waaraan vaak niets verholpen kan worden. Tevens is het zo dat de stedenbouwkundige voorschriften of de culturele bescherming van het gebouw het moeilijk maken om een technisch performante renovatie te bekomen.

U kan ook een renovatiepremie bekomen. Meer info hier: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaamse_renovatiepremie

admineco September 21, 2014 Leave A Comment Permalink

get_footer() ?>