De groene lening voor energiebesparende werken

Publié le : 04 janvier 20193 mins de lecture

Van overheidswege is als tijdelijke maatregel de ‘groene lening’ geïntroduceerd. Deze maatregel maakt deel uit van de economische herstelwet van 27 maart 2009. De groene lening is bestemd voor een ieder die een leningsovereenkomst is aangegaan in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. Vermeldenswaard is dat het hier slecht betreft leningen die zijn aangegaan in het kader van energiebesparende investeringen. Wat is nu zo bijzonder aan de groene lening? Met de groene lening kan men onder de gestelde voorwaarden in aanmerking komen voor de volgende voordelen die door de Staat zijn verleend:

 • een interestkorting (interestbonificatie) van 1,5 % ,
 • een belastingvermindering van 40 % op de door de kredietnemer gedragen interesten, na aftrek van de interestkorting of interestbonificatie.

De investeringen die in aanmerking komen voor de voordelen zoals hierboven vermeld is slechts van toepassing op de hiernavolgende uitgaven:

vervanging van oude stookketels met name de condensatieketel, stookketel op hout, installatie met warmtepomp en installatie met een systeem van micro-warmtekracht-koppeling

 1. Het onderhouden van de stookketel
 2. Het plaatsen van een systeem van waterverwarming door zonne-energie
 3. Het plaatsen van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
 4. Het plaatsen van alle andere uitrustingen voor de productie van geothermische energieopwekking
 5. Het plaatsen van dubbele beglazing
 6. Het plaatsen van dak-, vloer- en muurisolatie
 7. Het plaatsen van thermosstatische kranen of een kamerthermostaat met tijdinschakeling
 8. Het uitvoeren van een energie-audit

Meer informatie over groene leningen is ook te vinden op Geld Bank.

Let erop dat energiebesparende maatregelen in woningen die nog geen 5 jaar bewoond zijn slechts aanspraak kunnen maken op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven indien het betreft:

 • plaatsing van een systeem van waterverwarming door zonne-energie
 • plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
 • plaatsing van alle andere uitrustingen voor de productie van geothermische energieopwekking

Bij de groene lening kunt u minimaal €1.250,= en maximaal €15.000,= lenen per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer. De kredietnemer is elke natuurlijke persoon die op het moment van het aangaan van de lening zijn verblijfplaats in België heeft en die eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is van de privéwoning waarvoor energiebesparende uitgaven worden gedaan. Ten aanzien van de energiebesparende werken moeten deze worden uitgevoerd door geregistreerd aannemers in Belgie of in een lidstaat van de Europese Unie.

Om de intrestbonificatie te krijgen moet u op het moment van afsluiten van de groene lening de toekenning hiervan aanvragen. De intrestbonificatie wordt dan gelijk in mindering gebracht bij de berekening van de aflossingen. De belastingvermindering van 40% van de intresten die daadwerkelijk over het belastbaar tijdperk is betaald, na aftrek van intrestbonificatie, is niet van toepassing op de intresten:

 • die als werkelijke beroepskosten zijn afgetrokken
 • waarvoor de interestaftrek, de aftrek voor enige en eigen woning of de bijkomende interestaftrek werd gevraagd.

De belastingvermindering kan slechts plaatsvinden indien de belastingplichtige beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietgever worden uitgereikt. Het is aangewezen het door de kredietgever uitgereikte jaarlijks betalingsattest bij uw aangifte te voegen.

Dit artikel was mogelijk dankzij Geld Bank.

Duurzaam doordacht renoveren

Plan du site