Verzekeraars investeren in duurzame economie

Publié le : 04 janvier 20193 mins de lecture

In het kader van het ‘Federaal Actieplan Maatschappeiljk Verantwoord Ondernemen (MVO)’ waarin concrete plannen zijn opgenomen aangaande het stimuleren, faciliteren en bevorderen van de kwaliteit van duurzaam ondernemerschap. Hiertoe zijn er ten zijde van de overheid maatregelen getroffen om het bedrijfsleven te ondersteunen om op duurzame wijze het economisch stelsel te transformeren. Duurzame economie beslaat het geheel van het op maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen met inachtneming van economische, ecologische en sociale aspecten. Ook de verzekeringsmaatschappijen hebben zich hieraan gecommitteerd waaronder Ethias, Belfius en de P&G Groep.

De verzekeringsmaatschappijen gaan zelfs een stapje verder. Binnen de Euresa, het economisch samenwerkingsverband van Europese verzekeraars uit de sociale economie, hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling het charter ‘Towards Sustainable Development’ ondertekend in 2009. Het komt er hier op neer dat zij met de ondertekening te kennen geven zich te engageren om in al hun activiteiten de doelstellingen van sociale gelijkheid, respect voor het milieu en economische stabiliteit te verenigen.

De vraag is hoe de verzekeringmaatschappijen invulling geven aan hetgeen hierboven is aangehaald. De verzekeringsmaatschappijen hebben hiertoe hun beleidsstrategie omgebogen. Verzekeraars investeren tegenwoordig in tal van bedrijven, overheden en zelfs particulieren. Op deze manier leveren zij hun bijdrage op het gebied van de sociale economie onder andere in educatieve projecten, het continue verbeteringen van de Human Resources en het aangaan van klimatologische uitdagingen.

Met de gelden die zijn opgebracht door de geïnde premies kunnen de verzekeraars hun financierings- en beleggingsbeleid verduurzamen. Er gaat een selectieprocedure vooraf aleer de verzekeraar komt tot het kiezen van een investeringsproject. Hiertoe wordt er allereerst gekeken naar projecten of ondernemingen die in hun sector het best omgaan met sociale, ecologische en bestuurskundige uitdagingen en die rekening houden met de belangen van alle partijen die bij hun economische activiteit betrokken zijn. Afhankelijk van de sector zullen de duurzaamheidscriteria van elkaar verschillen. In de chemie, bijvoorbeeld, ligt de focus meer op veiligheid. De olie-industrie besteedt vooral aandacht aan de impact op het milieu. En de farmaceutische bedrijven hechten hoofdzakelijk belang aan hun testmethodes en de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen.

Binnen hun bedrijfsvoering hebben de verzekeraars met betrekking tot het op maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen de volgende acties ondernomen:

Engagement in educatieve projecten waarbij de nadruk valt op onderzoek en onderwijs voor wat betreft duurzame ontwikkeling op het gebied van sociaal economische vraagstukken;
Verbeterde Human Resource naar de medewerkers toe met name het bevorderen van de motivatie en betrokkenheid van de werknemers, opleidingsmogelijkheden, loopbaanontwikkeling etc….;
‘Zero-tolerance’ als het komt op het naleven van de risico- en veiligheidsvoorschriften;
Integratie van een ecologisch strategie uitgaande van een verminderde water-, energie- en papierverbruik, recyclage in al zijn vormen, vermindering van CO2 uitstoot m.n. wagenpark, energieverbruik, uitrusting kantoorgebouwen, airconditioning, mobiliteit van het personeel door het bevorderen van het openbaar vervoer of bedrijfsfietsen, ondersteuning en promotie van milieu-initiatieven en een aangepaste inkoopbeleid.
Voorts hebben de verzekeraar het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen eveneens in productenaanbod weten te incorporeren. Hiermede willen zij bewerkstelligen dat ook hun cliënten verantwoordelijk gedrag vertonen en als beloning hiervoor voordeeltarieven geïntroduceerd bij het afsluiten van een verzekering.

Enkele voorbeelden hiervan zijn :

  1. Autoverzekering indien u minder dan 10.000 km rijdt per jaar
  2. Specifiek tarief indien u rijdt in een groene auto
  3. Verantwoordelijk rijgedrag wordt beloond met een premiekorting
  4. Voordeeltarief voor de jonge bestuurder
  5. Kortingen op de woonverzekering voor ecologische installaties waaronder zonneboilers en fotovoltaische panelen

Subsidie voor duurzaam ondernemen
Wat is duurzaam ondernemen?

Plan du site