Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is niets anders dan ondernemen op zodanige wijze dat er rekenschap wordt gehouden met het milieu en sociaal-ethische normen in afstemming met de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming. Men spreekt ook wel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hiertoe dient de onderneming in de uitvoering van haar activiteiten zich bewust te zijn van de toegevoegde waarde ten bate van de samenleving, waarbij zij steeds weer op zoek gaat het vinden van een balans tussen transparantie van beleid en verantwoording naar de zowel de maatschappij als haar belanghebbenden.

Niet alleen maakt duurzaam ondernemen bedrijven weerbaarder in de huidige context van globalisering en drang naar innovatie, maar bedrijven worden eveneens aangezet om na te denken over hun producten, processen en personeelsbeleid. Dit geeft hen een stimulans om nieuwe oplossingen te vinden die een positieve impact kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij. Het bovenstaande in acht genomen hebben de Belgische kamers van koophandel duurzame ontwikkeling hoog op hun agenda staan. Op 1 december 2009 hebben alle Belgische kamers van koophandel een Charter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondertekend. Met de ondertekening van de charter hebben de kamers blijk gegeven dat zij in hun strategie en werking zullen committeren op zes 6 niveaus:

  1. In hun activiteiten, en dit op een structurele en zichtbare wijze;
  2. Door het betrekken van hun medewerkers en hun raad van bestuur;
  3. Door een regelmatige communicatie;
  4. Door begeleiding van bedrijven door middel van leertrajecten en andere instrumenten;
  5. Door expliciete dialoog met de stakeholders;
  6. Door onderlinge ervaringsuitwisseling.

Voorts is er een samenwerking tussen de Belgische kamers met andere private en publieke MVO-actoren om

Via alle mogelijke kanalen, zowel op Belgisch als op Europees niveau, het belang van duurzaamheid en MVO uit te dragen.In de verdere verwezenlijking van hun doel hebben de kamers specifieke instrumenten aangereikt aan bedrijven met het doel deze te stimuleren en te begeleiden om duurzaam te ondernemen. Zo is Quadrant, een MVO-actieplan op maat voor elke onderneming ontworpen. Dit is een leertraject waarbij de methodologie van lerende netwerken uit Plato op maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt toegepast. Gedurende één jaar komen een 100-tal bedrijfsleiders van KMO’s in heel België maandelijks in kleinere groepen samen om te leren over en te werken rond MVO. Tijdens dit leertraject wordt de nadruk erop gelegd dat gelegd dat elk bedrijf kijkt naar de maatschappelijke impacten van haar kernactiviteiten en zoekt naar oplossingen die een positief effect kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij, resulterend in een actieplan dat wordt besproken met de andere collega-bedrijfsleiders die deelnemen aan het lerend netwerk. Op deze manier verrijken de organisaties die bedrijven begeleiden rond MVO elkaar via ervaringsuitwisseling.

Het in acht nemen van de ambitieuze milieudoelstellingen van Europa om tegen eind 2020 het energieverbruik met 20% te verminderen in vergelijking met 1990, dwingt ons ertoe energie besparende maatregelen te treffen. Vele bedrijven hebben dit reeds weten te incorporeren in hun bedrijfsvoering middels het opstellen van een energiebesparingsplan. Het laten uitvoeren van een audit zal al gauw uitkomst bieden ten aanzien van door te voeren besparingen en de terug verdien periode. Op basis hiervan kan het bedrijf haar prioriteiten kunnen vaststellen en een actieplan opzetten.

Subsidie voor duurzaam ondernemen
Verzekeraars investeren in duurzame economie